BRAND NEW iC-SPACE SHIATSU RECLINER HEAD MASSAGE CHAIR SLIDING FULL BODY L-TRACK

Trình trạng sản phẩm : New


$ 1309.99


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : beautyhealth-us

Tỉ lệ phản hồi : Green

Điểm phản hồi : 8964

Phần trăm phản hồi tích cực : 99.7

Top xếp loại người bán : 1

Body Part : L-TRACK Full Body

Massage Product : Heated Shiatsu Massage Chair

Compatible Brand : Osim, Inada, Sanyo, Panasonic

Model : 2019 Model iC-sPACE

Modified Item : No

Custom Bundle : No

Product Type : Massage Chairs

Warranty : 10 YEARS WARRANTY

DESIGNED : Proudly designed in the USA

Non-Domestic Product : No

Brand : iDEAL MASSAGE CHAIRS

Massage Function : L-TRACK + G-SLIDE