ComicMount™ Invisible Comic Book Display Shelf Stand and Wall Mount

Trình trạng sản phẩm :


$ 8.99


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : comiclock

Tỉ lệ phản hồi : Red

Điểm phản hồi : 2042

Phần trăm phản hồi tích cực : 100

Top xếp loại người bán : 1

Country/Region of Manufacture : United States

Type : Frames

Country of Manufacture : United States

Comic Book Displays : CBCS, CGC, PGX, Traditional, Silver Age, Novels

Wall Displays : Collectibles