EFFICIENT Bulk Cigarette Filter Tips (300 Filters) Block, Filter Out Tar & Nic

Trình trạng sản phẩm : New


$ 12


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : onlineglobalsales

Tỉ lệ phản hồi : YellowShooting

Điểm phản hồi : 11294

Phần trăm phản hồi tích cực : 99.8

Top xếp loại người bán :

Modified Item : No

Country/Region of Manufacture : Turkey

Brand : EFFICIENT

UPC : 730699148072