Electric Automatic Cigarette Rolling Machine Tobacco Injector Maker Roller Blue

Trình trạng sản phẩm : New


$ 12.98


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : us2014_shaon

Tỉ lệ phản hồi : PurpleShooting

Điểm phản hồi : 61580

Phần trăm phản hồi tích cực : 98.4

Top xếp loại người bán :

Country/Region of Manufacture : China

Brand : Unbrand

Color : Blue