GemFarmer CS1: Large Chakra Stones Set: 7 Rough Crystals & Raw Selenite 3/4 Lb+

Trình trạng sản phẩm :


$ 15.99


Thông tin người bán :


Tài khoản người dùng : gemfarmer

Tỉ lệ phản hồi : Red

Điểm phản hồi : 2365

Phần trăm phản hồi tích cực : 99.9

Top xếp loại người bán : 1

Featured Refinements : Rough Crystal

Finish : Raw